Czym jest Indywidualne Konto Zdrowotne i jakie korzyści przyniesie lekarzowi?

Indywidualne Konto Zdrowotne jest źródłem cennych informacji o stanie zdrowia pacjenta uwzględniającym zarówno jego historię chorób, jak również analizę przyszłych zagrożeń zdrowotnych.

Korzyści płynące z posiadania konta zawierają się w elektronicznym zapisie podstawowych badań lekarskich, specjalistycznych konsultacji, kompleksowej informacji o przebytych przez pacjenta chorobach, wykazie zaordynowanych leków czy wyników badań laboratoryjnych, jak również w wykazie uczuleń, możliwych interakcji między zażywanymi lekami i zakwalifikowanych pod pacjenta programów profilaktycznych.

Kluczem do konta jest Karta Zdrowia Pacjenta. Posiada ją każdy właściciel konta zdrowotnego i za jej pomocą automatycznie gromadzi informacje na swoim koncie.

Możliwość dokonania wpisu na koncie leży po stronie zarówno personelu medycznego, jak i samego pacjenta, który może samodzielnie uzupełnia wybrane informacje.

W ramach konta zebrane są również informacje ratunkowe, które zaspakajają nagłą potrzebę uzyskania wszystkich najważniejszych danych o stanie zdrowia pacjenta. Dane ratunkowe obejmują poza ogólnymi informacjami, jak: grupa krwi, ciąża, obecność ciał obcych w organizmie, zapisy o uczuleniach, wykaz chorób przewlekłych, zestawienie ostatnich świadczeń medycznych i badań laboratoryjnych.

A jakie korzyści przyniesie to lekarzowi?

Lekarz siedzący przed laptopem

Podstawową korzyścią z posiadania przez pacjenta Indywidualnego Konta Zdrowotnego jest dostęp do pełnych danych zdrowotnych pacjenta. Konto dostarcza lekarzowi usystematyzowaną oraz ułożoną chronologicznie wiedzę dotyczącą zdrowia pacjenta. Gromadzone na koncie informacje oznaczone są precyzyjnie źródłem pochodzenia. Dzięki temu lekarz dokładnie wie, która informacja pochodzi od profesjonalisty medycznego, a która została wpisana samodzielnie przez pacjenta.

Na Indywidualnym Koncie Zdrowotnym lekarz ma dostęp do elektronicznej kartoteki, za pośrednictwem której może przegląda historię rozpoznań lekarskich, zaordynowanych leków oraz usług medycznych, jakim był poddawany dany pacjent. Zapisy na koncie rozróżniają historię wizyt w ramach podstawowej opieki zdrowotnej oraz wizyt w ramach specjalistycznej opieki zdrowotnej. Konto stanowi również cenne źródło informacji o wykazie zakupionych przez pacjenta leków ze szczególnym wskazaniem częstotliwości, czasu oraz wielkości zakupu. Opcja ta dostarcza informacji m.in. czy pacjent wykupuje zaordynowane mu lekarstwa czy też stosuje ich zamienniki. Lekarz ma także bezpośredni dostęp do informacji o wystawionych pacjentowi skierowaniach do specjalisty, do szpitala, oraz na badania laboratoryjne, jak również może przeglądać wyniki badań laboratoryjnych oraz informacje o zdiagnozowanych chorobach.

W trakcie trwania wizyty lekarz może poprosić pacjenta o dostęp do Indywidualnego Konta Zdrowotnego w celu przejrzenia zgromadzonych na nim informacji. Pod koniec wizyty, wybrane zapisy, które lekarz wprowadził w swoim systemie medycznym, za zgodą pacjenta i po okazaniu karty zdrowia są automatycznie przesyłane na konto pacjenta. Takie działanie pozwala zagwarantowana ciągłość rejestrowania wszystkich zdarzeń - uzupełniania wszelkich danych medycznych - niezależnie od miejsca korzystania z usług medycznych.