REGULAMIN DOTYCZĄCY KORZYSTANIA Z BAZY LEKÓW I ŚRODKÓW OCHRONY ZDROWIA KS-BLOZ®
DLA OSÓB FIZYCZNYCH

§1

Baza KS-BLOZ jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. j.t. 2006.90.631 z późn. zm.). Producentem Bazy KS-BLOZ jest firma KAMSOFT Spółka Akcyjna, ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice, REGON 241371988 oraz NIP 9542685559, o kapitale zakładowym w wysokości 52 600 000 (wpłacony w całości), KRS 0000345075, Sąd Rejonowy Katowice - Wschód, Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego (zwana dalej jako Producent Bazy KS-BLOZ). Producentowi Bazy KS-BLOZ przysługują autorskie prawa majątkowe do Bazy KS-BLOZ. Baza KS-BLOZ pozostaje pod ochroną prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001.128.1402 z późn. zm.).

§2

Korzystanie z Bazy KS-BLOZ oznacza akceptację przez Użytkownika poniższych warunków. Użytkownik nie akceptujący określonych niżej warunków nie jest uprawniony do korzystania z Bazy KS-BLOZ.

§3

1. Baza KS-BLOZ udostępniana przez Producenta Bazy KS-BLOZ w treści portalu www.osoz.pl oraz www.bloz.pl może być wykorzystywana w celach niekomercyjnych, przez osoby fizyczne, poszukujące informacji na temat produktów leczniczych lub suplementów diety, dostępnych w sprzedaży na terenie Polski. Baza KS-BLOZ może być wykorzystywana także w działalności naukowej lub edukacyjnej.

2. W zakresie, o jakim mowa w ust. 1 powyżej, dopuszczalne jest przeglądanie zawartości Bazy KS-BLOZ.

3. Inne przypadki wykorzystania Bazy KS-BLOZ, poza opisanymi, wymagają pisemnej zgody Producenta Bazy KS-BLOZ.

4. Producent Bazy KS-BLOZ zastrzega, że zawartość Bazy KS-BLOZ nie może być kopiowana, powielana, ani rozpowszechniana.

5. Producent udostępnia Bazę KS-BLOZ w postaci i o zawartości takiej, w jakiej Baza KS-BLOZ znajduje się w chwili oddania jej do korzystania. W treści Bazy mogą wystąpić niezawinione przez Producenta nieścisłości. Baza KS-BLOZ nie stanowi oficjalnego nośnika informacji o statusie prawnym produktów leczniczych i suplementów diety na terenie Polski. Okoliczności te powinny być brane pod uwagę przez wszystkie osoby, korzystające z Bazy KS-BLOZ. Producent nie odpowiada wobec Użytkownika za szkody (zarówno w postaci szkody rzeczywistej, jak i utraconych korzyści), powstałe w związku z korzystaniem przez niego z Bazy KS-BLOZ.

6. Producent, w każdym czasie, może zmienić zasady korzystania z Bazy KS-BLOZ.