• Użytkownik: niezalogowany
   

  Zakładanie Konta

  1. 1. Zasady użytkowania

  2. 2. Ustawienia Konta

  3. 3. Wydruk karty

  Aby kontynuować należy przeczytać dokładnie ogólne zasady korzystania z Konta, regulamin, a następnie zaakceptować je zaznaczając pola poniżej tekstu. Aby przeczytać pełny tekst tych dokumentów należy użyć paska przewijania znajdującego się z prawej strony tekstu.

  REGULAMIN
  UŻYTKOWNIKA USŁUG OSOZ

  Wydany w dniu 20.06.2018 przez Operatora OSOZ:

  Nazwa KAMSOFT Spółka Akcyjna NIP 9542685559
  Adres 40-235 Katowice, ul. 1 Maja 133 REGON 241371988
  Sąd Rejestrowy Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS 0000345075
  Kapitał zakładowy 52 600 000,00 zł (w całości opłacony) Stan opłaty Opłacony w całości

  § 1 - Postanowienia Ogólne

  1. Niniejszy Regulamin funkcjonował wcześniej pod nazwą Regulaminu IKZ.
  2. Wszelkie pojęcia i definicje zawarte w niniejszym Regulaminie zamieszczone zostały w Załączniku R1.01.01.
  3. Regulamin Użytkownika Usług OSOZ określa zasady udziału Użytkowników w Ogólnopolskim Systemie Ochrony Zdrowia, a w szczególności zasady korzystania z usług (Serwisów OSOZ), udostępnianych przez platformę OSOZ.
  4. System OSOZ jest systemem otwartym dla Użytkowników, chcących korzystać z Serwisów udostępnianych za jego pośrednictwem.

  § 2 - Zawarcie Umowy

  1. Użytkownik może korzystać z Serwisów OSOZ po zawarciu Umowy z Operatorem OSOZ.
  2. Zawarcie Umowy następuje alternatywnie poprzez:
   1. Wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego, stanowiącego potwierdzenia akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, co jest równoznaczne z zawarciem Umowy (dotyczy sytuacji korzystania z Serwisów, wymagających uprzedniego założenia Konta IKZ).
   2. Skorzystanie z Serwisów opisanych w Regulaminie (dotyczy sytuacji, w której Użytkownik nie założył wcześniej Konta IKZ).
  3. Użytkownik, wysyłając elektroniczny formularz rejestracyjny, oświadcza, że:
   1. Podane w formularzu rejestracyjnym dane są zgodne ze stanem faktycznym.
   2. Uprawniony jest do zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
   3. Podane dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.
   4. Zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
  4. Regulamin obowiązuje od czasu jego wydania, do czasu wydania kolejnego Regulaminu przez Operatora.

  § 3 - Serwisy OSOZ

  1. Operator OSOZ udostępnia Użytkownikowi Serwisy OSOZ związane z ochroną zdrowia. Niektóre z Serwisów OSOZ mogą być udostępniane jako Aplikacje Mobilne.
  2. Szczegółowy wykaz dostępnych Serwisów OSOZ oraz zasady ich udzielania określa Załącznik R3.01.01.
  3. Wynagrodzenie (cennik) określa Załącznik R3.02.01.
  4. Operator OSOZ tworzy i udostępnia Serwisy OSOZ zgodnie z posiadaną wiedzą i możliwościami technicznymi.
  5. Serwisy OSOZ stworzone zostały jako narzędzia wspomagające dbanie przez Użytkowników o stan zdrowia. Komunikaty pochodzące z Serwisów mają charakter informacyjny, doradczy. Serwisy nie zastępują jednak specjalistycznej wiedzy Profesjonalistów Zdrowia. Treść komunikatów pochodzących z Serwisów należy traktować jako wskazówkę, która powinna podlegać weryfikacji przez Profesjonalistów Zdrowia. Tym samym żaden z Serwisów nie skutkuje podejmowaniem - wobec Użytkownika decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych bez udziału czynnika ludzkiego (zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach w rozumieniu art. 22 ust. 1 RODO).
  6. Serwisy nie zastępują działań własnych Użytkownika, które powinny być podejmowane w ramach dbania o zdrowie.
  7. Poprawność działania poszczególnych Serwisów może być uzależniona od merytorycznej poprawności danych, wprowadzanych przez samego Użytkownika lub przesyłanych przez Świadczeniodawcę OSOZ lub Aptekę OSOZ. Operator OSOZ nie ma wpływu na merytoryczną poprawność tych danych.
  8. Korzystanie z części Serwisów wymaga wcześniejszego aktywowania Konta IKZ.
  9. Z uwagi na to, że - poza wyjątkami zdefiniowanymi w Załączniku R3.02.01 Cennik – Serwisy udostępniane są Użytkownikom nieodpłatnie:
   1. Immanentną cechą Serwisów jest to, iż w związku z ich działaniem mogą być prezentowane informacje pochodzące od Operatora OSOZ lub innych podmiotów w szczególności reklamy usług i produktów Operatora OSOZ oraz innych podmiotów.
   2. Serwisy mogą zawierać w sobie niezamierzone błędy w działaniu, które Operator OSOZ będzie sukcesywnie usuwał.

  § 4 - Aspekty techniczne związane z korzystaniem z OSOZ

  1. Korzystanie z Serwisów OSOZ wymaga posiadania przez Użytkownika środków technicznych w postaci komputera osobistego lub Urządzenie Mobilnego z dostępem do Internetu.
  2. Dla poprawnego działania Serwisu konieczne są:
   1. Przeglądarka stron WWW obsługująca język JavaScript.
   2. Włączona w przeglądarce obsługa plików cookies.
  3. Ponadto zalecane są:
   1. Dla systemów Windows jedna z wymienionych przeglądarek:
    1. Internet Explorer od wersji 8,
    2. Mozilla Firefox od wersji 35,
    3. Opera od wersji 20,
    4. Chrome od wersji 40.
   2. 2. Dla systemów iOS przeglądarka Safari od wersji 5.
  4. Operator OSOZ informuje Użytkownika, iż korzystanie z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną, za pośrednictwem sieci Internet, nieodzownie łączy się z niebezpieczeństwem wystąpienia zagrożeń istniejących w tej sieci. Zagrożeniem takim w szczególności jest niebezpieczeństwo podszywania się pod daną osobę przez inne osoby, narażenie się na otrzymywanie spamu oraz rozprzestrzenianie się złośliwego, a mogącego wyrządzić szkody oprogramowania takiego jak np.: wirusy komputerowe, konie trojańskie, robaki. W celu uniknięcia zagrożeń, o których mowa wyżej osoba poruszająca się w Internecie powinna:
   1. Na używanym przez siebie komputerze korzystać z oprogramowania antywirusowego oraz aplikacji typu firewall.
   2. Na bieżąco aktualizować używane przez siebie oprogramowanie - sugeruje się włączenie opcji aktualizacji automatycznych.
   3. Unikać niebudzących zaufania witryn internetowych, jak i nie odbierać poczty internetowej od nieznanych nadawców.
  5. Operator OSOZ w celu zabezpieczenia przesyłanych danych, stosuje sprawdzone mechanizmy ochrony informacji - w szczególności stosuje bezpieczną transmisję danych z użyciem protokołu https oraz szyfruje dane przy użyciu algorytmu ssl.
  6. Operator OSOZ wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to pliki tekstowe zapisywane w pamięci (np. dysku twardym) urządzenia końcowego Użytkownika. Pliki te służą do rozpoznawania, zapamiętywania faktu odwiedzin Serwisów, do celów statystycznych (w Serwisach może działać program Google Analytics) oraz do technicznego zapewnienia poprawności działania Serwisów. Użytkownik urządzenia końcowego może zablokować możliwość zapisywania plików cookies na użytkowanym przez siebie sprzęcie. W tym celu należy w przeglądarce internetowej wyłączyć opcję pobierania i przechowywania plików typu cookies, przy czym wyłączenie obsługi plików cookies może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji Serwisów. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika, ani w oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
  7. Operator OSOZ informuje, iż może wystąpić sytuacja, w której Serwisy OSOZ nie będą działać w sposób nieprzerwany.
  8. Dopuszczalne jest występowanie przerw technicznych w działaniu Serwisów OSOZ.

  § 5 - Kanały Komunikacji

  1. Operator OSOZ prowadzi Portal OSOZ, na którym zamieszcza informacje, związane z funkcjonowaniem OSOZ oraz informacje przeznaczone dla Użytkowników OSOZ. Oświadczenia Operatora OSOZ, zamieszczone w Portalu OSOZ, nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny. Portal OSOZ zapewnia Kanały Komunikacji, za pośrednictwem których Użytkownik OSOZ może składać oświadczenia, w tym formułować zapytania dotyczące funkcjonowania OSOZ oraz sygnalizować ewentualne nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisów OSOZ.
  2. Kanały Komunikacji mogą być zapewniane przez Operatora OSOZ za pośrednictwem Aplikacji Mobilnych oraz poszczególnych Serwisów OSOZ.
  3. Operator OSOZ może archiwizować złożone, za pośrednictwem Kanałów Komunikacji, oświadczenia Użytkownika. Zarchiwizowane oświadczenia mogą być wykorzystane przez Operatora OSOZ, jako dowód złożenia przez Użytkownika konkretnego oświadczenia.
  4. Oświadczenia składane za pośrednictwem Kanałów Komunikacji uważa się za złożone drugiej stronie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że druga strona mogła zapoznać się z jego treścią.

  § 6 - Reklamacje

  1. Operator OSOZ dokłada należytej staranności w zakresie utrzymania działalności Serwisów. Udostępnia je stosownie do posiadanej wiedzy oraz posiadanych możliwości technicznych. Niemniej mogą wystąpić sytuacje, w których Serwisy nie będą działać w sposób prawidłowy.
  2. Użytkownik OSOZ ma prawo składać reklamacje, w sprawach dotyczących Serwisów OSOZ.
  3. Reklamacje rozpatruje Operator.
  4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać, co najmniej następujące dane:
   1. Adres e-mail zgłaszającego,
   2. Przedmiot reklamacji,
   3. Okoliczności uzasadniające reklamację.
  5. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
  6. Reklamacje należy składać na adres poczty elektronicznej reklamacje@osoz.pl.
  7. Operator dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie najpóźniej 14 dni od ich otrzymania od Użytkownika. O swojej decyzji, zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji, Operator OSOZ niezwłocznie zawiadomi Użytkownika, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji.

  § 7 - Dane Osobowe i bezpieczeństwo danych

  1. Serwisy OSOZ zostały zaprojektowane w sposób minimalizujący konieczność przetwarzania danych osobowych Użytkownika, w związku z korzystaniem z Serwisów.
  2. Użytkownik nie powinien wprowadzać danych osobowych do Serwisów, które nie zakładają przetwarzania tego typu danych, pod rygorem pozbawienia Użytkownika możliwości korzystania z tych Serwisów.
  3. Serwis Indywidualne Konto Zdrowotne udostępniany jest domyślnie jako Anonimowe Konto Zdrowotne (AKZ). Niemniej Użytkownik może zmienić AKZ na Personalizowane Konto Zdrowotne (PKZ). Procedurę przekształcenia AKZ w PKZ opisuje Załącznik R7.01.01.
  4. W AKZ, na którym nie są gromadzone Dane Osobowe Użytkownika, wskutek aktywności Użytkownika zapisywane są dane dotyczące Świadczeniodawców OSOZ lub Aptek OSOZ, a także dane dotyczące Profesjonalistów Zdrowia – w tym Dane Osobowe Niewrażliwe, dotyczące tych kategorii podmiotów. W przypadku Świadczeniodawców OSOZ lub Aptek OSOZ działających jako przedsiębiorcy wpisani do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej lub jako handlowe spółki osobowe chodzi w szczególności o Dane Osobowe Niewrażliwe, zawarte w firmie (nazwie) Świadczeniodawcy OSOZ lub Aptek OSOZ. W przypadku Profesjonalistów Zdrowia w szczególności chodzi o Dane Osobowe Niewrażliwe w postaci imienia i nazwiska oraz dane dotyczące specjalizacji danego Profesjonalisty Zdrowia. Administratorem takich Danych Osobowych, wprowadzonych do AKZ, jest Operator OSOZ.
  5. W PKZ poza Niewrażliwymi Danymi Osobowymi dotyczącymi Świadczeniodawców OSOZ, Aptek OSOZ oraz Profesjonalistów Zdrowia, dla których Administratorem Danych Osobowych jest Operator OSOZ (Dane Osobowe, o których mowa w ust. powyżej), przetwarzane są także Wrażliwe Dane Osobowe dotyczące Użytkownika, a dotyczące w szczególności jego stanu zdrowia. Nadto w PKZ mogą być gromadzone, w związku z korzystaniem z poszczególnych Serwisów, Niewrażliwe Dane Osobowe (np. dane kontaktowe w postaci adresu e-mail lub dane geolokalizacyjne). Administratorem tych Danych osobowych, w tym Wrażliwych Danych Osobowych dotyczących Użytkownika, jest Operator OSOZ.
  6. W przypadku niektórych Serwisów, niewymagających do korzystania z Indywidualnego Konta Zdrowotnego, Użytkownik może udostępniać Operatorowi OSOZ Niewrażliwe Dane Osobowe związane z korzystaniem z tych Serwisów, w szczególności dane kontaktowe (np. adres e-mail), dane geolokalizacyjne.
  7. Niewrażliwe Dane Osobowe dotyczące Świadczeniodawców OSOZ, Aptek OSOZ oraz Profesjonalistów Zdrowia, a także dotyczące Użytkowników Operator OSOZ przetwarza w oparciu o przesłankę legalizującą opisaną w art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią). Operator OSOZ przetwarza te Dane Osobowe w celach oferowania i świadczenia produktów i usług Operatora OSOZ i podmiotów współpracujących z Operatorem OSOZ – w szczególności w celu świadczenia Serwisów. Te Dane Osobowe będą przetwarzane przez Operatora OSOZ przez okres niezbędny do świadczenia Serwisów Operatora OSOZ. Te Dane Osobowe będą przekazywane przez Operatora OSOZ podmiotom wskazanym przez Użytkownika (np. innym Świadczeniodawcom OSOZ, Aptekom OSOZ lub Profesjonalistom Zdrowia) lub podmiotom, którym przekazanie danych jest niezbędne, w kontekście działania poszczególnych Serwisów.
  8. Wrażliwe Dane Osobowe dotyczące Użytkownika (w tym dotyczące jego stanu zdrowia), Operator OSOZ przetwarza w oparciu o przesłankę legalizującą opisaną w art. 9 ust. 2 lit. a RODO (przetwarzanie danych w oparciu o zgodę Użytkownika, wyrażoną w procesie przekształcenia Anonimowego Konta Zdrowotnego w Personalizowane Konto Zdrowotne). Operator OSOZ przetwarza te Dane Osobowe w celu świadczenia Serwisu Personalizowanego Konta Zdrowotnego. Te Dane Osobowe będą przetwarzane przez Operatora OSOZ przez okres niezbędny do świadczenia Serwisu Personalizowanego Konta Zdrowotnego, przy czym Użytkownik może w każdej chwili dokonać usunięcia Danych Osobowych z Konta. Te Dane Osobowe będą przekazywane przez Operatora OSOZ podmiotom wskazanym przez Użytkownika (np. innym Świadczeniodawcom OSOZ, Aptekom OSOZ lub Profesjonalistom Zdrowia) lub podmiotom, którym przekazanie danych jest niezbędne w kontekście działania poszczególnych Serwisów, z których Użytkownik korzysta za pośrednictwem Personalizowanego Konta Zdrowotnego.
  9. Operator OSOZ, niniejszym informuje, że w celu spełnienia obowiązków informacyjnych, określonych w art. 13 i 14 RODO, uruchomił serwis informacyjny pod adresem: www.kamsoft.pl/DaneOsobowe, w ramach którego publikowane są informacje dotyczące przetwarzania Danych Osobowych przez Operatora OSOZ.
  10. Operator OSOZ zabezpiecza dane (w tym Dane Osobowe), przetwarzane w związku z korzystaniem z Serwisów, z zachowaniem należytej staranności i stosownie do kategorii przetwarzanych danych, a także stosownie do posiadanej wiedzy oraz posiadanych środków technicznych. Przyjęte środki zabezpieczenia danych są rezultatem przeprowadzonej przez Operatora analizy ryzyka i oceny skutków przetwarzania danych.
  11. Przetwarzając dane (w tym Dane Osobowe) Operator OSOZ stosuje się do przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
  12. Operator OSOZ przetwarza dane (w tym Dane Osobowe) zgromadzone w OSOZ w celach i w zakresie opisanym w Załączniku R7.02.01.
  13. Operator OSOZ wdrożył i utrzymuje System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z normą ISO/IEC 27001:2013. Operator OSOZ jest certyfikowany na zgodność z tą normą.

  § 8 - Zmiany Umowy i Regulaminu

  1. Operator OSOZ publikuje w Portalu OSOZ aktualną treść Regulaminu.
  2. O planowanych zmianach Regulaminu Operator OSOZ informuje za pośrednictwem Kanałów Dostępu.
  3. Zmiany do Regulaminu wchodzą w życie:
   1. W terminie 14 dni od dnia ich publikacji w Portalu OSOZ – dla Użytkowników IKZ.
   2. Z dniem opublikowania – dla pozostałych Użytkowników.
  4. Użytkownik OSOZ, który nie zgadza się na treść zmian Regulaminu, powinien zaprzestać współpracy z OSOZ (zaprzestanie korzystania z Serwisów OSOZ). Użytkownik, który założył wcześniej konto IKZ i który nie zgadza się na zmianę Regulaminu, może dokonać usunięcia Konta IKZ.
  5. Użytkownik OSOZ, po rozwiązaniu Umowy, może zawrzeć w dowolnej chwili kolejną Umowę, poprzez akceptację obowiązującego w danej chwili Regulaminu.

  § 9 - Zaprzestanie udostępniania Serwisów OSOZ, rozwiązanie Umowy

  1. Operator OSOZ może zdecydować o zaprzestaniu udostępniania nieodpłatnych Serwisów OSOZ – w każdej chwili i bez podawania przyczyn.
  2. Operator OSOZ może zdecydować o zaprzestaniu udostępniania odpłatnych Serwisów OSOZ, wskazując uzasadnienie dla takiej czynności. W szczególności uzasadnienie może być motywowane zmianą okoliczności prawnych.
  3. W przypadku zaprzestania udostępniania odpłatnych Serwisów OSOZ, udostępnianych na zasadzie przedpłaty, Operator OSOZ dokona zwrotu środków związanych z niewykorzystaną częścią Serwisów OSOZ – na żądanie Użytkownika.
  4. W przypadku podjęcia decyzji o zaprzestaniu udostępniania Serwisów OSOZ, Operator OSOZ podejmie starania, aby z wyprzedzeniem (za pośrednictwem Kanałów Dostępu) poinformować o tym fakcie Użytkowników OSOZ.
  5. Operator OSOZ może również zdecydować o rozwiązaniu Umowy w całości. Oświadczenie w tym zakresie Operator OSOZ może złożyć za pośrednictwem Kanałów Dostępu, wskazując datę rozwiązania Umowy (w takim przypadku znajdą zastosowanie rozliczenia opisane w ust. 3 powyżej).
  6. Użytkownik może w każdej chwili rozwiązać Umowę. W takim przypadku wystarczy, aby Użytkownik zaprzestał współpracy z OSOZ (zaprzestanie korzystania z Serwisów OSOZ). Użytkownik, który założył wcześniej Konto IKZ może dokonać usunięcia Konta IKZ, usunięcie Konta leży w gestii Użytkownika.
  7. Użytkownik, po rozwiązaniu Umowy, może zawrzeć w dowolnej chwili kolejną Umowę, poprzez akceptację obowiązującego w danej chwili Regulaminu.

  § 10 - Postanowienia Końcowe

  1. Niniejszy Regulamin, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawą Kodeks cywilny, ma charakter wiążący.
  2. Następujące załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część:
   1. Załącznik R1.01.01 – Pojęcia i definicje występujące w Regulaminie,
   2. Załącznik R3.01.01 – Wykaz Serwisów Użytkownika i opis ich działania,
   3. Załącznik R3.02.01 – Cennik,
   4. Załącznik R7.01.01 - Zasady personalizowania Konta IKZ,
   5. Załącznik R7.02.01 – Opis Celów i Zakresu Przetwarzanych Danych w OSOZ.


  DEFINICJE I POJĘCIA

  Użyte w Regulaminie OSOZ określenia oznaczają:
  1. Anonimowe Konto Zdrowotne (AKZ) - Indywidualne Konto Zdrowotne Użytkownika posiadające tą własność, iż nie zawiera, pod rygorem częściowego lub całkowitego usunięcia danych przez Operatora OSOZ danych bezpośrednich (identyfikatorów) pozwalających na identyfikację Użytkownika.
  2. Aplikacja Mobilna – aplikacja dostarczana przez Operatora OSOZ, działająca na Urządzeniach Mobilnych. Operator OSOZ nie gwarantuje, że wszystkie Aplikacje Mobilne będą działać na każdym Urządzeniu Mobilnym.
  3. Apteka OSOZ – podmiot prowadzący działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne, w szczególności apteka lub punkt apteczny, bądź podmiot realizujący czynności z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze i wyroby medyczne, będące przedmiotami ortopedycznymi, którego Oprogramowanie Medyczne zostało zintegrowane z OSOZ i komunikuje się z OSOZ.
  4. Dane Osobowe – zgodnie z art. 4 pkt 1) RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Dane Osobowe dzielą się na Dane Osobowe Wrażliwe oraz Dane Osobowe Niewrażliwe. O nadaniu zbiorowi/zestawowi danych kwalifikacji Danych Osobowych decyduje połączenie z danymi identyfikatora (np. numer ewidencyjny PESEL, Numer Identyfikacji Podatkowej) umożliwiającego skojarzenie danych z konkretną osobą fizyczną. Jednocześnie usunięcie ze zbioru/zestawu danych wszystkich identyfikatorów skutkuje pozbawieniem danych kwalifikacji Danych Osobowych.
  5. Dane Osobowe Niewrażliwe (Niewrażliwe Dane Osobowe) – Dane Osobowe inne, aniżeli Dane Osobowe Wrażliwe.
  6. Dane Osobowe Wrażliwe (Wrażliwe Dane Osobowe) – zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO Dane Osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzanie danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej osoby fizycznej.
  7. Hasło Użytkownika – ciąg znaków, nadany przez Użytkownika, służący w połączeniu z Nazwą Użytkownika do autoryzacji Użytkownika w kontekście tych Serwisów, które wykorzystują powiązane z nim Konto IKZ.
  8. Indywidualne Konto Zdrowotne (Konto Zdrowotne, Konto IKZ, Konto) - przestrzeń w pamięci systemu OSOZ, przypisana do Użytkownika i przeznaczona na gromadzenie Informacji Zdrowotnych, dotyczących historii stanu zdrowia Użytkownika.
  9. Informacja Zdrowotna - jakakolwiek informacja, mająca pośredni lub bezpośredni związek ze stanem zdrowia. Informacja Zdrowotna w powiązaniu z identyfikatorem (np. numer ewidencyjny PESEL, Numer Identyfikacji Podatkowej) wskazującym na konkretna osobę fizyczną tworzy Wrażliwe Dane Osobowe.
  10. Kanał Komunikacji - sposób komunikacji pomiędzy Operatorem OSOZ, Świadczeniodawcą OSOZ, Apteką OSOZ oraz Użytkownikiem, realizowany w szczególności za pośrednictwem Portalu OSOZ, Aplikacji Mobilnych, usług telefonii komórkowej, w którym możliwe jest również składanie oświadczeń woli.
  11. Karta Zdrowia Pacjenta (Karta, Karta KZP) – instrument, zapewniający Użytkownikowi dostęp do Konta Zdrowotnego oraz danych zdrowotnych, przypisanych do Konta IKZ.
  12. Kod Karty Zdrowia Pacjenta (Kod Karty) – unikalny numer Karty KZP, który może być utrwalony w postaci nadruku lub w postaci elektronicznej, zapisany za pomocą cyfr lub odpowiednich oznaczeń graficznych (np. kod kreskowy, kod QR).
  13. Kod PIN - ciąg znaków powiązanych z Kontem IKZ, wykorzystywany w połączeniu z Kodem Karty do autoryzacji Użytkownika w kontekście Serwisów OSOZ, które wykorzystują powiązane z nim Konto IKZ.
  14. Nazwa Użytkownika (Login) – unikalny ciąg znaków, nadany przez Użytkownika, służący w połączeniu z Hasłem Użytkownika do autoryzacji Użytkownika w kontekście tych Serwisów, które wykorzystują powiązane z nim Konto IKZ.
  15. Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia OSOZ (OSOZ) – system informacyjny, zaprojektowany w celu wspomagania opieki zdrowotnej, w odniesieniu do osób korzystających. Podstawową wartością Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia jest troska o pacjenta i jego zdrowie. Celem Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia jest poszerzenie wiedzy pacjentów o ich stanie zdrowia, o zagrażających im chorobach oraz środkach, służących ochronie zdrowia. System OSOZ ułatwia wymianę informacji potrzebnej w procesach leczenia – przydatnych dla pacjentów oraz pracowników opieki zdrowotnej. OSOZ ma na celu ułatwienie komunikacji między pacjentami i pracownikami opieki zdrowotnej, zbudowanie pomiędzy nimi zaufania, opartego na zrozumieniu procesów leczenia oraz uświadomienie pacjentów, co do okoliczności zagrażających jego zdrowiu oraz wskazanie zachowań, sprzyjających poprawie stanu zdrowia.
  16. Operator Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia (Operator OSOZ) - KAMSOFT Spółka Akcyjna.
  17. Oprogramowanie Medyczne – aplikacja komputerowa, wspierająca pracę Świadczeniodawcy OSOZ, zintegrowana z OSOZ.
  18. OSOZ Beacon – urządzenie elektroniczne (Beacon), emitujące stały i unikalny sygnał w technologii Bluetooth Low Energy, komunikujący się z aplikacjami współpracującymi z OSOZ, zainstalowanymi na Urządzeniach Mobilnych; działanie OSOZ Beacon’a jest zintegrowane z OSOZ i może zostać wykorzystane do wsparcia działania różnych Serwisów, zarówno kierowanych do Użytkownika, jak i Świadczeniodawców OSOZ i Aptek OSOZ, który znajdzie się w obszarze działania danego OSOZ Beacon’a. OSOZ Beacon jest sprzedawany i odpowiednio konfigurowany przez Operatora OSOZ.
  19. Personalizowane Konto Zdrowotne (PKZ) - Indywidualne Konto Zdrowotne Użytkownika posiadające tą własność, iż obok Informacji Zdrowotnych zawiera inne dane (identyfikatory) pozwalające na identyfikację Użytkownika.
  20. Portal OSOZ – specjalizowana strona internetowa, funkcjonująca pod adresem www.osoz.pl.
  21. Produkt Apteczny – produkt leczniczy, wyrób medyczny, suplement diety, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego, suplement diety, środek kosmetyczny, środek higieniczny, przedmiot do pielęgnacji niemowląt i chorych, środek spożywczy zawierający w swoim składzie farmakopealne naturalne składniki pochodzenia roślinnego, środek dezynfekcyjny stosowany w medycynie a także inny produkt dostępny w Aptece.
  22. Profesjonalista Zdrowia – osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego w szczególności lekarz, lekarz dentysta, farmaceuta.
  23. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  24. Serwis OSOZ (Serwis) – określenie usługi elektronicznej, realizowanej za pośrednictwem systemu OSOZ.
  25. Siła Wyższa – zdarzenie zewnętrzne, uniemożliwiające wykonywanie Umowy w części lub całości, pozostające poza kontrolą Stron, Strony przyjmują rozumienie Siły Wyższej zgodnie z obowiązującym na terenie RP prawem cywilnym.
  26. Strony Umowy – Operator OSOZ i Użytkownik.
  27. Świadczenie Zdrowotne – działalność lecznicza, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, w tym działanie służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia.
  28. Świadczeniodawca OSOZ (Świadczeniodawca) - podmiot udzielający Świadczeń Zdrowotnych, mający na wyposażeniu infrastrukturę, umożliwiającą udostępnienie Użytkownikom Serwisów OSOZ; podmiot, który jest stroną Umowy o współpracy w ramach OSOZ, a w szczególności samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, podmiot leczniczy, indywidualna praktyka lekarska lub pielęgniarska (bez względu na miejsce jej wykonywania), indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska lub pielęgniarska (bez względu na miejsce jej wykonywania), grupowa praktyka lekarska lub pielęgniarska (bez względu na miejsce jej wykonywania).
  29. Umowa - umowa o korzystanie z Serwisów OSOZ, zawarta pomiędzy Użytkownikiem i Operatorem OSOZ, o treści określonej niniejszym Regulaminem.
  30. Urządzenie Mobilne – przenośne urządzenie elektroniczne (np. tablet, smartfon), wyposażone w dostęp do sieci Internet.
  31. Użytkownik (Użytkownik OSOZ, Pacjent) - osoba fizyczna korzystająca z Serwisów OSOZ (w tym np. korzystająca z Indywidualnego Konta Zdrowotnego) w oparciu o stosunek umowny, którego treść określa niniejszy Regulamin.
  32. VisiMed – jedna z Aplikacji Mobilnych, dostarczanych przez Operatora OSOZ dla Użytkownika.
  33. KtoMaLek – jedna z Aplikacji Mobilnych, dostarczanych przez Operatora OSOZ dla Użytkownika.


  Załącznik R3.01.01

  WYKAZ SERWISÓW UŻYTKOWNIKA I OPIS ICH DZIAŁANIA

  1
  LS-01
  INDYWIDUALNE KONTO ZDROWOTNE
  1. Konto IKZ jest jednym z Serwisów OSOZ i stanowi część Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia.
  2. Operator OSOZ tworzy i prowadzi Konto IKZ przy czym Konto jest zasilane danymi na skutek działania Użytkownika. Dane spływają na Konto od momentu użycia Karty przez Użytkownika, nawet jeżeli Użytkownik nie aktywował swojego dostępu do Konta. Użytkownik ma dostęp do danych zapisanych na Koncie od momentu aktywowania swojego dostępu do Konta.
  3. Użytkownik może wykorzystywać Konto IKZ w procesach związanych z jego zdrowiem. Użytkownik w szczególności może wykorzystywać Konto IKZ w charakterze wirtualnej przestrzeni, umożliwiającej gromadzenie dotyczących go Informacji Zdrowotnych, przydatnych w procesie dbania o zdrowie (np. przy korzystaniu ze Świadczeń Zdrowotnych).
  4. Konto IKZ umożliwia samodzielne oraz zautomatyzowane gromadzenie Informacji Zdrowotnych, generowanych w związku z udzielaniem Świadczeń Zdrowotnych przez Świadczeniodawców OSOZ oraz Apteki OSOZ. Zautomatyzowane przekazywanie Informacji Zdrowotnych wymaga zlecenia Aptece OSOZ lub Świadczeniodawcy OSOZ, aby Informacje Zdrowotne dotyczące Użytkownika były przesyłane na jego Konto IKZ. W ramach zlecenia Użytkownik przedstawia Świadczeniodawcy OSOZ lub Aptece OSOZ Kartę OSOZ, której numer sczytywany jest do Oprogramowania Medycznego. Po tej czynności Informacje Zdrowotne będą przesyłane do Konta IKZ.
  5. Karta OSOZ może zostać pozyskana przez Użytkownika:
   1. Bezpośrednio od Świadczeniodawcy OSOZ lub Apteki OSOZ, o ile taki podmiot ją dystrybuuje,
   2. Od Operatora OSOZ – zamawiając (kupując) Kartę OSOZ,
   3. Samodzielnie, poprzez wydruk wzorca dostępnego w ramach Konta IKZ,
   4. Samodzielnie, poprzez zainstalowanie VisiMed.
  6. W ramach Konta IKZ mogą być gromadzone w szczególności następujące Informacje Zdrowotne:
   1. Umówione oraz odbyte wizyty lekarskie,
   2. Zamówione, wystawione i zrealizowane recepty,
   3. Wystawione skierowania,
   4. Wyniki badań laboratoryjnych,
   5. Zakupione Produkty Apteczne,
   6. Dawkowanie zażywanych Produktów Aptecznych,
   7. Zidentyfikowane uczulenia i problemy zdrowotne,
   8. Parametry zdrowotne.
  7. W ramach Konta IKZ Użytkownik uzyskuje dostęp do innych Serwisów OSOZ, opisanych poniżej. Serwisy te rozszerzają funkcjonalność i użyteczność Konta IKZ.
  8. Użytkownik zarządza Informacją Zdrowotną zgromadzoną na Koncie IKZ. Użytkownik może przeglądać, modyfikować i usuwać dane, a także może udostępniać je Profesjonalistom Zdrowia.
  9. Każdorazowe udostępnienie Profesjonaliście Zdrowia wglądu do danych, zgromadzonych przez Użytkownika na Koncie Zdrowotnym, wymaga dokonania przez Użytkownika autoryzacji. Autoryzacja dokonywana jest poprzez wprowadzenie indywidualnego kodu PIN, znanego wyłącznie Użytkownikowi.
  10. Dane zgromadzone w ramach Konta IKZ mogą być wykorzystane w procesach, związanych z obsługą pacjenta w Aptekach OSOZ i u Świadczeniodawców OSOZ, o ile w tych podmiotach Użytkownik użyje Karty OSOZ. W szczególności może być automatycznie kontrolowane występowanie interakcji i uczuleń.
  11. Dostęp do Konta IKZ zabezpieczony jest za pomocą Nazwy Użytkownika oraz Hasła Użytkownika. Dostęp może być zabezpieczony również za pomocą Kodu PIN. Użytkownik powinien dbać o poufność tych danych. W przypadku powzięcia przez Użytkownika podejrzenia, że dane chroniące dostęp do jego Konta zostały skompromitowane (np. znajdują się w posiadaniu osoby nieupoważnionej), Użytkownik powinien dokonać zmian dotyczących tych danych.
  12. Otwarcie Konta IKZ dokonywane jest poprzez wypełnienie formularza elektronicznego na Portalu OSOZ lub za pośrednictwem VisiMed. Możliwe jest otwarcie Konta IKZ przez przedstawiciela ustawowego dla jego podopiecznego (np. otwarcie Konta IKZ przez rodzica dla dziecka).
  13. Właścicielem Konta IKZ jest Operator OSOZ. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Konta.
  14. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Anonimowego Konta Zdrowotnego, Użytkownik nie powinien zamieszczać w Koncie - w jakiejkolwiek postaci - informacji umożliwiających jego identyfikację. Do Anonimowego Konta Zdrowotnego nie mogą być wprowadzane dane osobowe. Operator OSOZ jest uprawniony do skasowania danych, umożliwiających identyfikację Użytkownika Anonimowego Konta Zdrowotnego.
  15. W przypadku Użytkownika, który aktywował Personalizowane Konto Zdrowotne możliwe jest dodatkowo gromadzenie informacji w formie załączników graficznych (maksymalnie 5 załączników, wielkość pojedynczego załącznika nie może przekraczać 5MB). Limit 5 załączników graficznych dotyczy pojedynczego zdarzenia zdrowotnego zapisanego w EKP (5 załączników/1 zdarzenie). Powtórna anonimizacja Konta IKZ skutkuje usunięciem z EKP załączonych wcześniej przez Użytkownika załączników graficznych. Anonimizacja Konta skutkuje usunięciem z EKP załączonych przez Użytkownika załączników graficznych.
  16. Użytkownik nie powinien zamieszczać w Koncie treści niezwiązanych z szeroko rozumianą ochroną jego zdrowia. W szczególności Konto Zdrowotne nie może być wykorzystywane do przechowywania w nim danych sprzecznych z zasadami współżycia społecznego. Operator OSOZ jest uprawniony do skasowania danych niezwiązanych z szeroko rozumianą ochroną zdrowia Użytkownika.
  17. Operator OSOZ może zablokować dostęp Użytkownika do Konta IKZ, jeżeli stwierdzi, iż Użytkownik narusza zapisy Regulaminu.
  18. Użytkownik, z poziomu posiadanego Konta IKZ, może sprawdzić, między innymi, treść zapisanych danych, ich merytoryczną poprawność i adekwatność w stosunku do celów dla jakich są przetwarzane, dokonać ich korekty oraz wydrukować historię ich zapisu.
  19. Skuteczne przesyłanie Informacji Zdrowotnej na Konto IKZ oraz czas przesłania tej informacji są uzależnione od wielu czynników (np. poprawność działania infrastruktury Świadczeniodawcy OSOZ). Operator OSOZ uprzedza, iż może wystąpić sytuacja, w której nie wszystkie Informacje Zdrowotne zostaną zapisane na Koncie IKZ bądź też nie zostaną zapisane w czasie oczekiwanym przez Użytkownika.
  20. W ramach Konta IKZ Operator OSOZ zapewnia Kanał Dostępu służący komunikacji stron.
  21. W Koncie IKZ mogą być umieszczane dodatkowe treści, pochodzące od Operatora OSOZ lub umieszczone na zlecenie innego podmiotu. Treściami takimi, poza informacjami wspomagającymi opiekę i promocję zdrowia, mogą być również reklamy usług i produktów Operatora OSOZ, a także innych podmiotów.
  22. Użytkownik może w każdej chwili usunąć Konto IKZ, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w panelu obsługi Konta. Usunięcie Konta polega na likwidacji powiązań pomiędzy danymi, umożliwiającymi identyfikację Użytkownika, a pozostałymi informacjami. Oznacza to, że w dyspozycji Operatora OSOZ pozostają wyłącznie dane statystyczne (anonimowe). Usunięcie Konta ma charakter nieodwracalny i jest równoznaczne z utratą przez Użytkownika danych zgromadzonych na Koncie. W przypadku założenia przez Użytkownika kolejnego Konta nie jest możliwe powiązanie z nowym Kontem informacji zgromadzonych w ramach usuniętego Konta.
  23. Operator OSOZ wykonuje kopie zapasowe systemu informatycznego OSOZ, w którym zapisywane są Konta Zdrowotne - co oznacza również wykonanie kopii samych Kont - w celu odtworzenia funkcjonowania systemu informatycznego, w razie jego awarii. Operator OSOZ nie może wykorzystać kopii zapasowych w celu innym, aniżeli określony w zdaniu poprzednim.
  2
  LS-02
  SERWIS LEKOWY
  1. W ramach Serwisu Użytkownik ma możliwość korzystania w szczególności z następujących funkcjonalności:
   1. Wyszukiwania aptek, w których dostępny jest wybrany Produkt Apteczny
    1. Umożliwia Użytkownikowi dokonanie rezerwacji Produktów Aptecznych w Aptece OSOZ.
    2. Złożona rezerwacja jest każdorazowo potwierdzana przez Aptekę OSOZ.
    3. Użytkownik może anulować złożoną rezerwację.
    4. Apteka OSOZ w każdej chwili może odrzucić złożoną rezerwację.
    5. Operator OSOZ nie odpowiada za ewentualne niewywiązanie się Apteki OSOZ z realizacji złożonej rezerwacji.
    6. Operator OSOZ dokłada starań, aby każda rezerwacja oraz anulowanie rezerwacji przez Użytkownika skierowane do Apteki OSOZ, jak i potwierdzenie lub odrzucenie rezerwacji przez Aptekę OSOZ, a skierowane do Użytkownika zostało skutecznie przesłane. Niemniej Operator OSOZ nie gwarantuje każdorazowej skuteczności przesłania danych. Powodzenie procesu uzależnione jest od szeregu czynników niezależnych od Operatora, jak np. prawidłowość działania łącz internetowych po stronie Świadczeniodawcy OSOZ.
   2. Dostępu do informacji o danym Produkcie Aptecznym.
   3. Dostępu do informacji o występujących interakcjach pomiędzy Produktami Aptecznymi.
   4. Dostępu do informacji o występujących interakcjach pomiędzy Produktem Aptecznym a żywnością.
   5. Dostępu do informacji o występowaniu w Produkcie Aptecznym substancji czynnej, która została wskazana przez Użytkownika jako uczulająca.
   6. Dostępu do informacji o tańszych zamiennikach.
  2. Informacje udostępniane w ramach Serwisu tworzone jest w oparciu o powszechnie dostępną wiedzę naukową, dokumentacje i rejestry.
  3. Operator OSOZ nie gwarantuje kompletności, aktualności i prawidłowości udostępnianych informacji.
  3
  LS-03
  SERWIS MEDYCZNY
  1. W ramach Serwisu Użytkownik ma możliwość korzystania w szczególności z następujących funkcjonalności:
   1. Wyszukiwania placówek medycznych.
   2. Elektronicznego umawiania się na wizytę:
    1. Umożliwia Użytkownikowi dokonanie wyboru terminu wizyty u lekarza stanowiącego personel Świadczeniodawcy OSOZ spośród terminów jeszcze niezarezerwowanych (wolnych).
    2. Umówiony termin wizyty lekarskiej jest każdorazowo potwierdzany przez Świadczeniodawcę OSOZ.
    3. Użytkownik może anulować umówioną wizytę lekarską.
    4. Świadczeniodawca OSOZ w każdej chwili może odrzucić umówioną przez Użytkownika wizytę.
    5. Operator OSOZ nie odpowiada za ewentualne niewywiązanie się Świadczeniodawcy OSOZ z wykonania umówionej wizyty.
    6. Operator OSOZ dokłada starań, aby każde zgłoszenie lub anulowanie wizyty przez Użytkownika skierowane do Świadczeniodawcy OSOZ, jak i potwierdzenie lub odrzucenie terminu wizyty przez Świadczeniodawcę OSOZ, a skierowane do Użytkownika zostało skutecznie przesłane. Niemniej Operator OSOZ nie gwarantuje każdorazowej skuteczności przesłania danych. Powodzenie procesu uzależnione jest od szeregu czynników niezależnych od Operatora, jak np. prawidłowość działania łącz internetowych po stronie Świadczeniodawcy OSOZ.
   3. Elektronicznego zamawiania recept:
    1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lekarz może, bez dokonania osobistego badania pacjenta, wystawić receptę niezbędną do kontynuacji leczenia, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej. Tym samym o wystawienie recepty, dotyczącej kontynuacji leczenia, Użytkownik może wnioskować wyłącznie do swojego lekarza prowadzącego, który posiada dostęp do jego dokumentacji medycznej i jest odpowiedzialny w zakresie kontynuacji leczenia.
    2. Serwis umożliwia Użytkownikowi dokonanie elektronicznego zamówienia recepty u lekarza stanowiącego personel Świadczeniodawcy OSOZ.
    3. Przyjęcie zamówienia na receptę jest każdorazowo potwierdzane przez Świadczeniodawcę OSOZ.
    4. Użytkownik może anulować zamówienie na receptę.
    5. Świadczeniodawca OSOZ w każdej chwili może odrzucić zamówienie na receptę.
    6. Operator OSOZ nie odpowiada za ewentualne niewywiązanie się Świadczeniodawcy OSOZ z realizacji zamówionej recepty.
    7. Operator OSOZ dokłada starań, aby każde zgłoszenie lub anulowanie zamówienia przez Użytkownika skierowane do Świadczeniodawcy OSOZ, jak i potwierdzenie lub odrzucenie tego zamówienia przez Świadczeniodawcę OSOZ, a skierowane do Użytkownika zostało skutecznie przesłane. Niemniej Operator OSOZ nie gwarantuje każdorazowej skuteczności przesłania danych. Powodzenie procesu uzależnione jest od szeregu czynników niezależnych od Operatora, jak np. prawidłowość działania łącz internetowych po stronie Świadczeniodawcy OSOZ.
   4. Dostępu do wyników badań laboratoryjnych.
   5. Dostępu do artykułów, dotyczących w szczególności zagadnień zdrowotnych.
  2. Informacje udostępniane w ramach Serwisu, tworzone jest w oparciu o powszechnie dostępną wiedzę naukową, dokumentacje i rejestry.
  3. Operator OSOZ nie gwarantuje kompletności i aktualności udostępnianych informacji, a tym samym podejmowania działań w oparciu o te dane.
  4
  LS-04
  KANAŁY KOMUNIKACJI
  1. Korzystanie z Serwisu wymaga posiadania Konta IKZ.
  2. W ramach Serwisu Użytkownik ma możliwość korzystania w szczególności z następujących Kanałów Komunikacji:
   1. VisiMed.
   2. Skrzynka odbiorcza Konta IKZ.
   3. Powiadomienia SMS
    1. Kanał Komunikacji aktywny tylko w przypadku Personalizowanego Konta Zdrowotnego.
    2. Korzystanie wyłącznie za dodatkową opłatą, zgodną z cennikiem (Załącznik nr R3.02.01 Cennik).
    3. Powtórna anonimizacja Konta IKZ skutkuje wyłączeniem działania tego Kanału Komunikacji; w takim przypadku zgromadzone w formie przedpłaty środki płatnicze nie zostaną zwrócone Użytkownikowi, ale będą mogły zostać wykorzystane po ponownym przekwalifikowaniu Anonimowego Konta Zdrowotnego na Personalizowane Konto Zdrowotne.
    4. Użytkownik samodzielnie wprowadza numer telefonu, na który będą przesyłane wiadomości; oznacza to, iż Operator OSOZ nie odpowiada za sytuacje doręczenia wiadomości niepowołanej osobie.
   4. Powiadomienia e-mail
    1. Kanał Komunikacji aktywny tylko w przypadku Personalizowanego Konta Zdrowotnego.
    2. Użytkownik samodzielnie wprowadza adres e-mail, na który będą przesyłane wiadomości; oznacza to, iż Operator OSOZ nie odpowiada za sytuacje doręczenia wiadomości niepowołanej osobie.
  3. Operator OSOZ dokłada starań, aby każde zainicjowanie wysłania informacji Kanałem Komunikacji skutkowało skutecznym doręczeniem. Niemniej Operator OSOZ nie gwarantuje każdorazowej skuteczności tego działania. Powodzenie procesu uzależnione jest od szeregu czynników niezależnych od Operatora, jak np. prawidłowość działania infrastruktury dostawców telefonii komórkowej.
  5
  LS-05
  PROGRAMY ZDROWOTNE
  1. Korzystanie z Serwisu wymaga posiadania Konta IKZ.
  2. Celem Programów Zdrowotnych jest zwiększenie świadomości Użytkowników w przedmiocie ich stanu zdrowia. Programy zdrowotne informują o typowych zagrożeniach zdrowotnych, pojawiających się w poszczególnych grupach wiekowych oraz o możliwości podjęcia określonych działań profilaktycznych.
  3. Programy Zdrowotne opracowywane są w oparciu o informacje zawarte w literaturze, związanej z tematyką danego programu.
  4. Serwis nie zastępuje porady lekarskiej - informacje pozyskane za pośrednictwem Serwisu powinny być konsultowane ze Profesjonalistami Zdrowia.
  5. W ramach udostępnianych Programów Zdrowotnych może być prowadzony blog lub forum:
   1. Zamieszczane na forum wpisy i komentarze nie powinny zawierać treści niedozwolonych, naruszających dobre obyczaje lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa (np. nie mogą naruszać cudzych dóbr osobistych, nie mogą stanowić niedozwolonej reklamy produktów leczniczych) jak i treści merytorycznie niezwiązanych z danym wątkiem. Wpisy i komentarze niespełniające tego kryterium mogą być usuwane przez Operatora OSOZ.
   2. Każdy wpis i komentarz będzie każdorazowo opatrzony przyjętym przez Użytkownika pseudonimem. Pseudonim nie może zawierać danych osobowych.
   3. Operator OSOZ nie odpowiada za treści umieszczane w ramach Serwisu, ze szczególnym uwzględnieniem treści publikowanych przez samych Użytkowników.
  6. Szczegółowe zasady działania i koszty związane z poszczególnymi Programami Zdrowotnymi określone są w warunkach korzystania z danego programu.
  6
  LS-06
  PROGRAMY PROMOCJI ZDROWIA
  1. Korzystanie z Serwisu wymaga posiadania Konta IKZ.
  2. Serwis umożliwia Użytkownikowi udział w Programach Promocji Zdrowia (PPZ), prowadzonych przez różnych organizatorów.
  3. Organizatorem PPZ jest przedsiębiorca prowadzący na terenie RP działalność gospodarczą.
  4. Organizator PPZ wydaje regulamin rządzący danym programem, który dostępny jest z poziomu Konta IKZ.
  5. Organizator PPZ definiuje zasady uczestnictwa w danym programie i odpowiada za jego przebieg.
  6. Organizator PPZ zawiera z jego uczestnikami umowę o uczestnictwo w danym programie – Operator OSOZ nie jest stroną takiej umowy.
  7. Czynności Operatora OSOZ w kontekście organizacji i przeprowadzenia PPZ sprowadzają się wyłącznie do udostępnienia jego organizatorom oraz podmiotom biorącym udział w programie platformę elektronicznej wymiany danych, jaką jest Portal OSOZ oraz współpracujące z nim aplikacje.
  8. Operator OSOZ nie pobiera od Użytkownika żadnych opłat, związanych z umożliwieniem mu partycypacji w danym PPZ.
  9. Operator OSOZ może w każdej chwili zaprzestać udostępniania Użytkownikom możliwości partycypacji w poszczególnych PPZ – w szczególności, jeżeli taka konieczność wynikać będzie ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  10. Operator OSOZ nie ponosi żadnej odpowiedzialności za organizację i przebieg danego PPZ, jak i nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z zaprzestania udostępniania możliwości partycypacji w danym PPZ.
  11. Operator OSOZ nie odpowiada za skutki wynikłe z przerw w działaniu Portalu OSOZ oraz współpracujących z nim aplikacji.
  7
  LS-07
  VisiMed
  1. Serwis dostępny jest jako Aplikacja Mobilna.
  2. Korzystanie z Serwisu wymaga Konta IKZ, przy czym założenie Konta IKZ możliwe jest również z poziomu VisiMed.
  3. VisiMed instalowany jest na Urządzeniach Mobilnych z systemami operacyjnymi Android oraz iOS.
  4. VisiMed stanowi narzędzie wspomagające w szczególności:
   1. Rezerwację wizyt u Świadczeniodawców OSOZ.
   2. Zarządzanie wizytami u Świadczeniodawców OSOZ.
   3. Przeglądanie historii zdarzeń zdrowotnych Użytkownika.
   4. Rezerwację Produktów Aptecznych w Aptekach OSOZ.
   5. Wspomaganie przypominania o dawkowaniu Produktów Aptecznych.
  5. VisiMed stanowi Kanał Komunikacji pomiędzy Użytkownikiem oraz Operatorem OSOZ, a także pomiędzy Użytkownikiem oraz Świadczeniodawcami OSOZ i Aptekami OSOZ.
  6. W związku z instalacją VisiMed Operator OSOZ udziela Użytkownikowi niewyłącznej licencji na korzystanie z VisiMed na następujących polach eksploatacji:
   1. Utrwalanie i zwielokrotnianie VisiMed, poprzez jej instalację na Urządzeniach Mobilnych Użytkownika.
   2. Korzystanie z VisiMed zgodnie z jej przeznaczeniem i funkcjonalnościami.
  7. Szczegółowa licencja VisiMed jest wyświetlana w tej Aplikacji Mobilnej.
  8. Użytkownik nie jest uprawniony do tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub przeprowadzenia jakichkolwiek innych zmian w VisiMed. W zakresie dopuszczalnym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa Operator OSOZ zabrania Użytkownikowi dokonywania czynności, mających na celu przeprowadzenie inżynierii wstecznej VisiMed.
  9. Możliwe jest dokonanie przez Operatora OSOZ zmian w treści licencji oraz jej wypowiedzenie (zaprzestanie udostępniania VisiMed). O tych czynnościach Operator OSOZ będzie informował Użytkowników, za pośrednictwem Kanałów Komunikacji, z odpowiednim wyprzedzeniem wynoszącym minimum 14 dni.


  Załącznik R3.02.01

  CENNIK

  Lp NAZWA CENA
  1 Wydanie i dostawa plastikowej Karty Zdrowia Pacjenta 3,63 zł brutto/1 sztuka
  2 Powiadomienia SMS 0,30 zł brutto/1 SMS
  Pozostałe Serwisy, funkcjonalności dostępne są bez opłat ze strony Użytkownika.

  Załącznik R7.01.01

  ZASADY DOTYCZĄCE PERSONALIZOWANIA KONTA IKZ

  1. Użytkownik Anonimowego Konta Zdrowotnego (AKZ) może złożyć Operatorowi OSOZ dyspozycję przekwalifikowania Konta na Personalizowane Konto Zdrowotne (PKZ).
  2. Dyspozycję przekwalifikowania Konta może złożyć wyłącznie Użytkownik Konta posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.
  3. W przypadku Użytkowników Konta posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych dyspozycję przekwalifikowania Konta może złożyć przedstawiciel ustawowy takiej osoby za zgodą tej osoby. W przypadku braku zgody osoby, której dane dotyczą nie jest możliwe przekształcenie AKZ w PKZ. Tego typu samowolne działanie przedstawiciela ustawowego będzie traktowane, jako naruszenie Umowy skutkujące możliwością skasowania Danych Osobowych na Koncie zapisanych.
  4. W przypadku Użytkowników Konta nieposiadających w ogóle zdolności do czynności prawnych nie jest możliwe przekształcenie AKZ w PKZ (takie osoby mogą korzystać wyłącznie z AKZ). Samowolne działanie przedstawiciela ustawowego osoby niemającej zdolności do czynności prawnych będzie traktowane, jako naruszenie Umowy skutkujące możliwością skasowania Danych Osobowych na Koncie zapisanych.
  5. Przedstawiciel ustawowy działający w imieniu osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych powinien w toku procedury przekształcenia Konta AKZ w PKZ przekazać Operatorowi OSOZ dane kontaktowe do siebie (w szczególności numer telefonu) celem umożliwiania Operatorowi OSOZ weryfikowania faktu uzyskania zgody podopiecznego na przekwalifikowanie użytkowanego przez AKZ w PKZ.
  6. Konto PKZ może powstać wyłącznie z przekwalifikowania wcześniej stworzonego Konta AKZ.
  7. Operator OSOZ nie zbiera samodzielnie danych osobowych Użytkownika Konta IKZ.
  8. Użytkownik Konta AKZ (lub przedstawiciel ustawowy Użytkownika o ograniczonej zdolności do czynności prawnych), zamierzający przekwalifikować Konto na Konto PKZ, powinien:
   1. Zalogować się na użytkowanym Anonimowym Koncie Zdrowotnym;
   2. Uruchomić funkcjonalność umożliwiającą przekwalifikowanie Konta oraz wypełnić elektroniczne formularze, zawierające zapytania o dane osobowe Użytkownika (dane osobowe Użytkownika wprowadzane do tych elektronicznych formularzy przetwarzane są wyłącznie na urządzeniu Użytkownika i nie są przesyłane do Operatora OSOZ);
   3. Wydrukować i własnoręcznie podpisać dokument, którego treścią jest oświadczenie woli, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Operatora OSOZ danych osobowych, a następnie przesłać listem poleconym podpisany własnoręcznie dokument, na adres Operatora OSOZ;
   4. W przypadku działania przedstawiciela ustawowego do dokumentu wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Operatora OSOZ danych osobowych Użytkownika o ograniczonej zdolności do czynności prawnych konieczne jest załączenie osobnej zgody podpisanej przez samego Użytkownika w imieniu którego działa przedstawiciel ustawowy.
  9. Dokument do wydrukowania, o którym mowa powyżej, dostępny jest w wersji przeznaczonej do podpisania przez samego Użytkownika, jak i w wersji przeznaczonej do podpisania przez jego przedstawiciela ustawowego. Przedstawiciel ustawowy, który podpisuje zgodę na przetwarzanie danych osobowych w imieniu Użytkownika Konta Zdrowotnego o graniczonej zdolności do czynności prawnych, zobowiązany jest do wykazania swojego umocowania do reprezentowania Użytkownika. Umocowanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może być wykazane za pomocą odpisu skróconego aktu urodzenia Użytkownika (jeżeli wyrażający zgodę jest rodzicem Użytkownika, któremu przysługuje władza rodzicielska) lub poprzez przedstawienie orzeczenia Sądu opiekuńczego, stwierdzającego ustanowienie opieki nad Użytkownikiem Konta (stosownie do przepisów ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy). Operator OSOZ może podejmować dodatkowe działania zmierzające do zweryfikowania, czy osoba przekształcająca Konto faktycznie jest przedstawicielem ustawowym Użytkownika, a także, czy Użytkownik posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych i czy wyraził własną zgodę na przekwalifikowanie Konta.
  10. Wydruk dokumentu, o którym mowa powyżej, zawiera między innymi:
   1. Dane osobowe Użytkownika, wprowadzone do elektronicznych formularzy;
   2. Niepowtarzalny kod aktywacyjny, który umożliwi Operatorowi skojarzenie Konta AKZ z danymi osobowymi, zapisanymi na wydrukowanym wniosku.
  11. Po otrzymaniu dokumentu zawierającego wniosek o spersonalizowanie Konta Zdrowotnego Operator OSOZ sprawdza, czy dokument został podpisany przez Użytkownika lub działającego w jego imieniu przedstawiciela ustawowego (w takim przypadku sprawdzane jest również udzielenie odrębnej zgody na przekształcenie Konta przez samego Użytkownika o ograniczonej zdolności do czynności prawnych), czy zawiera czytelnie wydrukowane, kompletne dane osobowe i kod aktywacyjny oraz ewentualnie, czy został do niego załączony dokument, potwierdzający umocowanie do reprezentowania Użytkownika. W przypadku stwierdzenia, iż dokument został wypełniony w sposób prawidłowy, Operator OSOZ przystępuje do rejestracji tego dokumentu i spersonalizowania Konta Zdrowotnego. W przypadku stwierdzenia, iż dokument nie został wypełniony w sposób prawidłowy, Operator OSOZ dokonuje zniszczenia dokumentu. W toku tej procedury Operator OSOZ może podejmować dodatkowe czynności weryfikacyjne stosownie do swojego uznania.
  12. W trakcie rejestrowania dokumentu zawierającego wniosek o spersonalizowanie Konta Zdrowotnego, Operator OSOZ wprowadza dane osobowe Użytkownika zapisane we wniosku oraz wykorzystując kod aktywacyjny, dokonuje skojarzenia danych osobowych z danymi zdrowotnymi zapisanymi na Koncie Zdrowotnym Użytkownika. Od tego momentu Użytkownik korzysta z Personalizowanego Konta Zdrowotnego.
  13. Po przeprowadzeniu procedury personalizacji konta, Użytkownik może złożyć Operatorowi OSOZ dyspozycję dokonania powtórnej anonimizacji Konta Zdrowotnego. Dyspozycja anonimizacji Personalizowanego Konta Zdrowotnego skutkuje zniszczeniem powiązań pomiędzy Informacjami Zdrowotnymi, a danymi osobowymi, umożliwiającymi ich identyfikację (identyfikatorami), a następnie usunięciem identyfikatorów.
  14. Możliwe jest wielokrotne inicjowanie procedury personalizacji Konta.


  Załącznik R7.02.01

  OPIS CELÓW I ZAKRESU
  PRZETWARZANIA DANYCH W OSOZ

  1. OSOZ jest elementem integrującym rynek zdrowia i umożliwiającym skorzystanie z platformy wymiany informacji, w celu poprawy zdrowia pacjentów.
  2. Przetwarzanie danych w OSOZ zostało zaprojektowane w taki sposób, aby zminimalizować wprowadzanie do OSOZ danych osobowych. Korzystanie z większości Serwisów następuje bez przetwarzania danych osobowych. Niemniej niektóre z Serwisów umożliwiają Użytkownikom wprowadzenie do OSOZ danych osobowych (np. przekształcenie przez Użytkownika Anonimowego Konta Zdrowotnego w Personalizowane Konto Zdrowotne) lub wymagają do działania Personalizowanego Konta Zdrowotnego (np. Serwis Komunikaty SMS).
  3. Dane osobowe zgromadzone w OSOZ przetwarzane są, przez Operatora OSOZ, w celu związanym z udostępnianiem danego Serwisu w związku z którym zostały pozyskane i przez czas potrzebny do udostępniania tego Serwisu (względnie przez czas obowiązywania zgody na przetwarzanie danych osobowych). Dane osobowe Użytkowników nie będą wykorzystywane przez Operatora OSOZ do innych celów.
  4. Operator OSOZ może dokonać czynności anonimizacji danych celem wykorzystania informacji statystycznej w prowadzonej przez siebie działalności. Dane statystyczne, to jest dane niemające przymiotu danych osobowych (innymi słowy informacje niedotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej), przetwarzane w OSOZ, mogą być wykorzystywane przez Operatora OSOZ do rozwoju i opracowywania Serwisów udostępnianych na podstawie niniejszego Regulaminu, jak i innych regulaminów wydawanych przez Operatora OSOZ (np. regulamin Świadczeniodawcy OSOZ, regulamin Apteki OSOZ). Dane statystyczne mogą być również wykorzystywane w działalności Operatora OSOZ np. do świadczenia usług na rzecz jednostek publicznych, jednostek prowadzących badania naukowe, jednostek z zakresu szkolnictwa oraz innych podmiotów działających w szeroko rozumianej sferze ochrony zdrowia. Postanowienia niniejszego pkt dotyczą danych statystycznych (nie będących danymi osobowymi). Dane osobowe nie mogą być wykorzystane do celów opisanych w niniejszym punkcie o ile nie zgodzi się na to (w sposób wyraźny i niebudzący wątpliwości), osoba której dane dotyczą.